Regulamin

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Wydawnictwo Avalon Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-426), przy ul. Żmujdzkiej 6 B, NIP 945-217-70-84 oraz REGON: 120605836.

„Towarze” lub „Towarach” –  rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

„Ebooki”– książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem + 602 662 442.

„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Użytkownikowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.wydawnictwoavalon.pl.

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.

„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
  – rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
  – głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
  – przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
  – włączona obsługa cookies,
  – włączona obsługa Javascript.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:

– za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

– telefonicznie pod numerem +48 602 662 442: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16.00.

2. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny, spisu treści itp.

3. W Zamówieniu Użytkownik:

– określa zamawiane Towary, w tym ich ilość;

– podaje  Sprzedawcy Dane;

– określa sposób płatności oraz przesyłki.

– zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamów”

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia.
5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika telefonicznie lub w formularzu zamówienia.
7. W przypadku czasowej niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni oraz poinformuje o konieczności dokonania modyfikacji Zamówienia. Użytkownik bez nieuzasadnionej zwłoki winien wskazać sposób modyfikacji Zamówienia, decydując się na jego częściową realizację, wydłużenie czasu jego realizacji, zmianę Towarów objętych Zamówieniem lub na anulowanie Zamówienia.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:

– przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

– na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);

– kartą Visa, MasterCard, (System PayU)

– przelewem elektronicznym za pomocą systemu PayU.pl

4. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania Towaru.

5. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje fakturę VAT. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DORĘCZENIA

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia.
2. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej, kurierskiej lub dostarczenia do Paczkomatu InPost, zgodnie z wyborem Użytkownika.
3. Koszty doręczenia Towaru doliczane są do zamówień, których wartość nie przekracza 100 zł.
Użytkownik może skorzystać z doręczenia za pośrednictwem:
a) Poczty Polskiej:
– paczka ekonomiczna 12 zł
– paczka priorytetowa 15 zł
b) Kuriera DPD 10 zł
c) Paczkomatów InPost 10 zł
d) Odbioru osobistego (Kraków, ul. Żmujdzka 6b g. 9-16) 0 zł

VI. ZASADY SPRZEDAŻY EBOOKÓW

1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2. W przypadku gdy Zamówienie obejmować będzie jednocześnie Ebooki i towary innego rodzaju, to zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz Zamówienie dotyczące towarów innego rodzaju.

3. Sprzedawca po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności prześle Użytkownikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającą: (a) potwierdzenie otrzymania płatności; (b) informacje odnośnie do sposobu pobrania Ebooka.

4. Użytkownik ma prawo rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

5. Informacje dotyczące zakresu licencji na korzystanie z Ebooka mogą zostać zamieszczone na stronach Sklepu np. poprzez wskazanie liczby urządzeń na których można otwierać Ebook. W przypadku braku takich informacji uznaje się, że Ebook może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. W przypadku sprzedaży Ebooków, faktura VAT, o której mowa IV pkt. 5 Regulaminu, zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikom nabywającym Towary jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 14 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem.

2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie na adres Sprzedawcy  w ostatnim dniu terminu wskazanego w pkt 1 powyżej lub doręczenia do punktu handlowego Sprzedawcy, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Użytkownik rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, w tym nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Towar musi być zwracany w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się TUTAJ

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z powyższymi przepisami, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany Towar, jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry, oraz poświadcza na piśmie zwrot Towaru.

VIII. DANE OSOBOWE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. RODO to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakazuje ono, aby Administrator danych przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Zatem, zgodnie z art. 13 ust. 1. i 2. RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Sprzedawca, tj. Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Żmujdzka 6 B, 31-426 Kraków. Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. W tym celu może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o., ul. Żmujdzka 6 B, 31-426 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: piotr@wydawnictwoavalon.pl. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy.

2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego uniemożliwiającego dostęp do tych Danych osobom nieuprawnionym.

3. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.

IX. REKLAMACJE W TYM TAKŻE DO EBOOKÓW.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru, w każdej możliwej formie czyli: papierowej, w postaci fizycznego nośnika (płyta CD, DVD, pamięć flash) oraz w postaci elektronicznej (pliki ebooków np.: epub, mobi, PDF).

2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. ul. Żmujdzka 6 B,  31-426 Kraków, wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, niezadrukowane lub niewyświetlające się strony (w przypadku wersji elektronicznych) uszkodzenia w transporcie, specyfikacją urządzenia na którym odczytywany jest Ebook).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Zamówienie Towaru równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.